Veebilehe privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Järgnevalt kirjeldatud isikuandmete vastutav töötleja on FB Drinks OÜ, registrikood: 12384129, juriidiline aadress: Viljandimaa, Viljandi linn, Kastani tn 1, 71017 (edaspidi „ettevõte“).

See privaatsuspoliitika (edaspidi „privaatsuspoliitika“) on suunatud isikutele (edaspidi „külastajad“, „Teie“), kes kasutavad ettevõtte teenuseid või külastavad ettevõtte veebilehekülgi ( www.fatburner.ee või muu).

Privaatsuspoliitika määratleb isikuandmete töötlemise ja kogumise korra ja eesmärgid ning kogutud isikuandmete ulatuse ja teavitab külastajaid nende õigustest.

Teenuste kasutamise ja veebilehe jätkuva sirvimisega kinnitab külastaja (veebilehe kasutaja), et ta on käesoleva privaatsuspoliitikaga tutvunud, mõistab selle sätteid ja nõustub neid järgima.

Millistel alustel me Teie isikuandmeid töötleme?

Ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid ELi ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide kohaselt.

Isikuandmete töötlemise ulatus sõltub kasutatavatest teenustest ja teenusekasutaja või veebilehe sirvija antavast teabest.

Ettevõte töötleb külastajate isikuandmeid järgmistel alustel:

 1. Teie aktiivselt väljendatud nõusoleku alusel, mille annate meie poole pöördumisega ja isikuandmete edastamisega või teiste aktiivsete tegevustega;
 2. meie õigustatud huvide rakendamise eesmärgil (nt veebilehe haldamine, klientidele asjakohase teabe esitamine jne);
 3. seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks.

Ettevõte eesmärk on isikuandmete töötlemise täpsus, õiglus ja seaduslikkus, andmete töötlemine vaid eesmärgil, milleks nad koguti, ning et neid töödeldaks selgete ja läbipaistvate isikuandmete töötlemise põhimõtete ja nõuete kohaselt, nii nagu õigusaktides sätestatud.

Milliseid Teie andmeid me töötleme ja miks?

Isikuandmete töötlemine otseturustuse eesmärgil

Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid otseturustuse eesmärgil järgmistel juhtudel:

 1. kui ettevõte saab Teie sõnaselge nõusoleku selliste andmete töötlemiseks, nt meie infolehe tellimisel jne (andmete töötlemise alus on Teie nõusolek);
 2. kui olete ettevõtte klient, kes ei ole väljendanud oma vastuseisu enda isikuandmete töötlemisele otseturustamise ja sarnaste teenuste või toodete turustamise eesmärgil (andmete töötlemise alus on ettevõtte õigustatud huvi teavitada oma kliente pakutavate teenuste ja toodete kohta).

Otseturustuse eesmärgil töödeldakse järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Teie isikuandmeid võib otseturustuse eesmärgil töödelda järgmistel viisidel:

 1. võite saada e-posti teel uudiskirja meie pakkumiste, kampaaniate ja uudiste kohta;
 2. võite saada e-posti teel pakkumisi või sarnast teavet;

Juhime tähelepanu asjaolule, et võite meie uudiskirja tellimisest igal ajal loobuda, klõpsates vastaval lingil uudiskirja allosas.

Isikuandmete töötlemine päringute, pöördumiste ja muu teabe edastamisel

Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid ka juhtudel, kui võtate meiega ühendust ja esitate päringu või küsimuse või edastate meile muud teavet saates kirja e-postile info@fbdrinks.ee või sotsiaalvõrgustiku kanalite kaudu.

Palume Teil oma isikuandmete kaitseks mitte viidata e-posti või päringu päistes ega manuste nimedes tundlikele isikuandmetele ning isikuandmed edastage ainult ulatuses, mis on vajalik sõnumi eesmärgi täitmiseks. Näiteks, kui soovite vastust saada telefoni teel, siis lisage telefoninumber.

Ettevõte töötleb Teie andmeid eespool nimetatud juhtudel päringute ja kaebuste haldamiseks, teenuste kvaliteedi tagamiseks, oma õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks. Meile edastatud andmed edastatakse meie lepingupartnerile  ainult Teie selgelt väljendatud nõusoleku alusels.

Isikuandmete töötlemine veebilehel

Kui külastate meie veebilehte, töötleb ettevõte anonüümseid andmeid nagu IP-aadress, MAC-aadress, külastamiskuupäev, külastuse kestus, külastatud veebilehed, veebilehitsemiseks kasutatud seadmed ja rakendused jne, et koguda statistikat veebilehe liikluse kohta ja täiustada teenuseid ning kasutajakogemust.

Lisaks kasutab meie veebileht küpsiseid. Küpsised on väikesed (mõne kB suurused) tekstifailid, mille Teie veebilehitseja saadab Teie arvutisse, tahvelarvutisse või teise nutiseadmesse, kui Te meie veebilehte külastate. Küpsiste eesmärk on tagada veebilehe tõhus ja turvaline toimimine ja analüüsida Teie harjumusi, et tagada veebilehe mugav ja tõhus toimimine ning vastavus Teie vajadustele ja ootustele.

Millistest allikatest me Teie isikuandmeid kogume?

Ettevõte töötleb külastajate pakutavaid andmeid, kui nad kasutavad ettevõtte teenuseid või veebilehte. Andmed võivad tekkida, kui inimene kasutab teenuseid, näiteks helistab telefoni teel, saadab SMSi, e-kirja või külastab veebilehte.

Kui kaua me Teie andmeid töötleme ja säilitame?

Me ei säilita Teie isikuandmeid kauem kui on vajalik käesoleva privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks.

Otseturustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse kuni klient palub nende kustutamist.

Teie isikuandmete pikaajalisem säilitamine on lubatud vaid järgmistel juhtudel:

 1. kui on põhjendatud kahtlusi uurimise all olevate ebaseaduslike tegevuste suhtes;
 2. kui Teie andmed on vajalikud vaidluse või kaebuse nõuetekohaseks lahendamiseks;
 3. kui me oleme saanud külastajaga seoses kaebusi või oleme märganud vastava külastaja rikkumisi;
 4. varukoopiate tegemiseks ja muudel eesmärkidel, mis on seotud infosüsteemide toimimise ja hooldamisega või sarnaste tegevustega;
 5. kui selleks on muid seaduses nimetatud põhjuseid, tingimusi või juhtumeid.

Millistel juhtudel ja millistele kolmandatele isikutele me andmeid avalikustame?

Ettevõte ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui selleks puudub Teie nõusolek, välja arvatud allpool kirjeldatud juhtudel.

Me võime edastada Teie andmeid töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes aitavad meil osutada ja hallata teenuseid ning kes pakuvad klientide päringute haldamisega seotud teenuseid. Nende isikute hulka võivad kuuluda andmebaasi tarkvara tarnijad, andmebaasihaldusteenuste pakkujad, andmekeskuse pakkujad, veebimajutus- ja pilveteenused. Kõikidel juhtudel edastame andmetöötlejale vaid konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.

Meie koostööpartneritest andmetöötlejad võivad Teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt. Lisaks peavad nad tagama Teie andmete turvalisuse kehtivate õigusaktide ja meiega sõlmitud kirjalike lepingute kohaselt.

Andmeid võib esitada ka pädevatele avalik-õiguslikele või õiguskaitseasutustele, nt politsei ja järelevalveasutused, kuid ainult nende nõudmisel ja ainult siis, kui seda nõutakse kehtiva seadusandluse kohaselt või seaduses sätestatud juhtudel ja korras meie õiguste, klientide, töötajate ja ressursside turvalisuse tagamiseks ning nõuete tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Juhul kui me kasutame veebilehe analüüsi teenust (nt Google Analytics), mille eesmärk on selgitada välja, kuidas külastajad kasutavad www.fatburner.ee veebilehel esitatud teavet, võime Teie anonüümseks muudetud andmeid jagada kolmandate isikutega, kes kasutavad neid andmeid veebilehe või mobiilirakenduse kasutamise uurimiseks, veebilehe haldajatele veebilehe kohta aruannete koostamiseks ja muude veebilehe kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks.

Andmeturve

Ettevõte tegeleb pidevalt asjakohaste organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete rakendamise ja ajakohastamisega, et tagada turvalisus ja aidata kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, asendamise, avalikustamise ning muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Teie edastatud isikuandmeid, sealhulgas Teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi ja muid e-postis sisalduvaid andmeid võib töödelda ettevõte või e-posti omanik, andmekeskus, -hoidla ja muu IT-infrastruktuuri teenusepakkuja, kes on allkirjastanud lepingu ettevõtte IT-süsteemi turvalisuse tagamiseks, võimaldades äritegevuse klientide, tarnijate ja teiste äripartneritega ning tagades andmete nõuetekohase kaitse ja nende säilimise turvarikkumiste korral.

Sinu kui Kasutaja õigused oma andmete haldamise osas

Kliendina on Sul igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega, esitades vastava järelepäringu aadressil sales@fbdrinks.ee. Tutvuda ei saa isikuandmetega, kui selline õigus on õigusaktidega piiratud.

Kasutajal on igal ajal õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemine on seaduse kohaselt lubatud ilma Sinu nõusolekuta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise õiguspärasust.

Juhul kui leiad, et Sinu isikuandmeid ei töödelda lepingutingimustega või õigusaktidega ettenähtud korras on Sul õigus nõuda teenust ostutavalt ettevõttelt  oma isikuandmete töötlemise ja ligipääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud andmete kustutamist. Vastava pöördumise võid esitada teenuseosutaja poole aadressil info@fbdrinks.eevõi võtta ühendust Andmekaitse inspektsiooniga www.aki.ee

Kuidas meiega ühendust võtta

Privaatsustingimustega seonduvate küsimuste korral olete teretulnud meiega kontakteeruma:

 • info@fbdrinks.ee

Muud sätted

Ettevõte võib seda privaatsuspoliitikat igal ajal uuendada. Ettevõte teavitab külastajaid uuendustest, avaldades veebilehel privaatsuspoliitika uue versiooni koos tehtud paranduste kuupäevadega. Külastajad mõistavad, et kasutades veebilehte pärast privaatsuspoliitika uuenemist, nõustuvad nad tehtud muudatustega.

Kui mõni privaatsuspoliitika säte on tunnistatud kehtetuks või mittekohaldatavaks, ei mõjuta see säte privaatsuspoliitika ülejäänud sätete seaduslikkust ja kehtivust.